Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Hoe lang IOAW

De IOAW-uitkering gaat in nadat de WW-uitkering is gestopt en loopt in principe door tot AOW leeftijd. Vanaf dat moment ontvangt de werknemer AOW (van de Overheid) en pensioen (van voormalig werkgevers). Het recht op de IOAW-uitkering eindigt in de maand waarin de werkloze werknemer de AOW leeftijd bereikt.

  • de werkloze werknemer, zijn partner of samen, met arbeid een inkomen verdienen boven de relevante grondslag;
  • de ex-werknemer overlijdt;
  • aan de werkloze werknemer een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend;
  • een uitsluitinggrond van toepassing wordt, zoals het geval is bij emigratie;
  • de werkloze werknemer niet ingeschreven staat bij het UWV WERKbedrijf (de verplichting om ingeschreven te staan geldt niet voor werknemers van 57,5 jaar of ouder);
  • de werkloze werknemer passend werk weigert (wat passend werk is hangt af van de situatie, maar naarmate iemand langer werkloos is, zijn de eisen minder streng);
  • de werkloze werknemer weigert deel te nemen aan een cursus of test waarmee de mogelijke kansen op werk worden vergroot.

Ontvangt de werkloze werknemer een IOAW-uitkering en houdt hij zich niet aan de opgelegde verplichtingen, dan kan de gemeente een zogeheten maatregel opleggen. De gemeente is de uitvoerder van de IOAW. De IOAW-uitkering wordt dan één of meer maanden met een bepaald percentage verlaagd. 


De periode en het percentage van de verlaging hangen af van de ernst van de situatie. Indien de werkloze werknemer een aanbod van passend werk weigert, weegt dat bijvoorbeeld zwaarder dan te weinig solliciteren. Een zeer ernstige gedraging kan tot gevolg hebben dat de IOAW-uitkering tijdelijk wordt stopgezet.

De gemeente is de uitvoerder van de IOAW.