Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Daling ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid

Het aantal verleende ontslagvergunningen in verband met arbeidsongeschiktheid is sterk afgenomen, van 18,7 duizend in 2003 naar 5,7 duizend in 2007. Dit hangt samen met aangescherpte wetgeving en de toegenomen aandacht voor de re-integratie van zieke medewerkers.

Afname van ruim twee derde
Een werkgever mag een langdurig zieke werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren niet ontslaan. Pas na twee jaar kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Daarvoor is een ontslagvergunning nodig van de Centrale organisatie voor Werk en Inkomen (CWI).

Tussen 2003 en 2007 is het aantal door het CWI verleende ontslagvergunningen in verband met arbeidsongeschiktheid afgenomen van 18,7 duizend naar 5,7 duizend. Deze aanzienlijke daling hangt samen met de diverse wettelijke maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om het gebruik van arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen, zoals de Wet Verbetering Poortwachter.

Totaal aantal ontslagaanvragen ook sterk gedaald
Andere redenen voor ontslag zijn bedrijfseconomische redenen of persoonlijke redenen, bijvoorbeeld als een werknemer onvoldoende functioneert. Als een werkgever eenzijdig een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, dan kan dit via het CWI of de kantonrechter. Ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid gaat echter veelal via het CWI of met wederzijds goedvinden.

Het totale aantal ontslagaanvragen via de kantonrechter en CWI samen is, mede onder invloed van de economische conjunctuur, sterk gedaald. In 2007 werden door werkgevers in totaal 57,5 duizend ontslagaanvragen ingediend, tegen bijna 103 duizend in 2006.

CWI willigt 80 procent van de ontslagverzoeken in
In vier van de vijf zaken via het CWI werd in 2007 daadwerkelijk een ontslagvergunning afgegeven. Ontbindingsverzoeken via de rechtbanken leiden vrijwel altijd tot ontslag.

Overig nieuws