Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Beleid in wording: Maximeren van de ontslagvergoeding voor hogere inkomens

Wat verandert er?

Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer krijgen voortaan maximaal een jaarsalaris als ontslagvergoeding. Bij de berekening van het maandsalaris telt mee het bruto maandloon vermeerderd met vaste loononderdelen zoals de vakantiebijslag, de vaste dertiende maand, de structurele overwerkvergoeding en de vaste ploegentoeslag. Niet meegerekend worden het werkgeversaandeel in de pensioenpremie en de ziektekostenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, tantièmes en een niet-structurele winstdeling.
De maximering geldt alleen als de kantonrechter over het ontslag besluit. Zij geldt niet voor afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt in een arbeidsovereenkomst. Ook geldt zij niet als er afspraken zijn gemaakt in een sociaal plan bij bedrijfsreorganisaties of collectief ontslag. De rechter kan van het maximum afwijken als bijvoorbeeld de werkgever zich heeft misdragen of als het ontslag aan hem te wijten is.

Waarom doet het kabinet dit?

Het kabinet wil door de maximering de kosten voor ontslagvergoeding binnen de perken houden voor werknemers die een goede arbeidsmarktpositie hebben. Met het gezamenlijke voorstel van minister Donner van SZW en minister van Hirsch Ballin van Justitie wordt uitvoering gegeven aan de afspraak die tijdens het Najaaroverleg is gemaakt.

Wie krijgen er mee te maken?

Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer. De maximering geldt alleen als de kantonrechter over het ontslag besluit.

Wanneer gaat de verandering in?

Het wetsvoorstel is op 16 februari 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring van het parlement kan de wet in werking treden.

Het is nog niet bekend wanneer de verandering van kracht wordt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overig nieuws