Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Pensioen na ontslag vanaf 2010 sober

FVP-bijdrageregeling: Mogelijke korting FVP-bijdrage voor werkloze werknemers die vanaf 1 januari 2010 gebruikmaken van de regeling.

In december 2008 heeft het bestuur van Stichting FVP besloten de FVP-bijdrageregeling te verlengen tot 1 januari 2011. Dat besluit was gebaseerd op de ramingen van het CPB van begin december 2008. Het CPB heeft sindsdien zijn ramingen tweemaal bijgesteld. In de meest recente ramingen van de economische ontwikkelingen voorziet het CPB een sterk oplopende werkloosheid. Dat heeft een groot negatief effect op het vermogen van Stichting FVP. Het bestuur verwacht daarom gebruik te moeten maken van zijn bevoegdheid de FVP-bijdrage aan te passen voor de groep werknemers die in 2010 werkloos wordt.

Vooralsnog ziet het bestuur geen aanleiding om voor werknemers die vóór 1 januari 2010 werkloos zijn geworden een korting op de FVP-bijdrage toe te passen.

Opschorten

Als voorzorgsmaatregel voor een eventueel tekort van het vermogen is besloten de betalingen van de FVP-bijdrage van werknemers die in 2010 werkloos worden op te schorten tot uiterlijk 2013. Indien blijkt dat volledige uitbetaling ultimo 2013 leidt tot een negatief vermogen, zal het bestuur van Stichting FVP voor deze groep de FVP-bijdrage niet voor 100% toekennen, maar daarop een korting toepassen.

Actuele informatie

Stichting FVP zal de mede-uitvoerders Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de pensioenuitvoerders, De Nederlandsche Bank, de pensioenkoepels, de Stichting van de Arbeid, de sociale partners, de Vaste Commissie SZW, ministerie van SZW en alle overige direct belanghebbenden over de vaststelling van het verstrekkingspercentage lager dan 100 informeren. Een besluit tot het vaststellen van een verstrekkingspercentage lager dan 100 zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. Actuele ontwikkelingen worden gepubliceerd op de FVP-website.

Over Stichting FVP

De middelen van Stichting FVP worden sinds 1989 gebruikt om de pensioenvoorzieningen voor werkloze werknemers vanaf veertig jaar voort te zetten. Hieraan zijn voor de begunstigden geen kosten verbonden. Het bestuur van Stichting FVP bestaat uit vertegenwoordigers van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Kantoor FVP van de Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit.

Overig nieuws