Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Nieuwe ontslagwet 2015 naar Tweede Kamer

Nieuwe ontslagwet 2015 naar Tweede Kamer
Minister Asscher heeft de afspraken uit het sociaal akkoord van begin 2013 uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dit voorstel "versoepeling ontslagrecht 2015" ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. Het nieuwe ontslagrecht zou op 1 juli 2015 moeten ingaan.

Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding gebaseerd op kantonrechtersformule
Er komt een nieuw soort ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van minimaal 2 jaar hebben recht op deze ontslagvergoeding. Deze zogenaamde transitievergoeding moet gebruikt worden voor scholing en outplacement (hulp bij het overstappen naar een andere baan).

Transitievergoeding gebaseerd op dienstjaren, niet op leeftijd
De hoogte is 1/3 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 gewerkte jaren en ½ maandsalaris per dienstjaar dat een werknemer langer dan tien jaar in dienst is. Het maximum is € 75.000,- of een jaarsalaris voor werknemers die meer dan € 75.000,- per jaar verdienen. Deze maxima zullen niet snel "bereikt" worden.

Er is wel een overgangsregeling tot 2020 voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar op ontslagdatum. Deze is dus wel gebaseerd op leeftijd. In het algemeen worden de vergoedingen bij ontslag veel lager dan nu. Dit gaat in op 1 juli 2015. Wilt u de verschillen met de kantonrechtersformule berekenen ? Transitievergoeding berekenen

Outplacement kosten verrekenen met transitievergoeding
Op de transitievergoeding mogen kosten in mindering worden gebracht, zoals outplacementkosten en kosten voor scholing of opleiding.

Uitzonderingen op ontvangen transitievergoeding
Werkgever met minder dan 25 werknemers hoeven geen hogere transitievergoeding aan oudere werknemers te betalen. Als een werkgever failliet gaat of in surseance van betaling  verkeert, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Ook is het mogelijk dat de transitievergoeding wordt betaald via een periodieke betaling, als betaling ineens niet mogelijk is.

Ontslag via UWV of kantonrechter
De werkgever moet een vaste route kiezen afhankelijk van de ontslagreden. Ontslag om bedrijfseconomische reden moet via UWV verlopen en ontslag om persoonlijke redenen (disfunctioneren, etc.) moet door de kantonrechter worden beoordeeld. De procedures zullen sneller verlopen, namelijk 4 weken. Hoger beroep en cassatie zijn mogelijk als hetzij werknemer, hetzij werkgever het niet eens is met het besluit.

WW wordt activerender, strenger en korter
Werknemers die hun baan verliezen moeten zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid worden en dus zo kort mogelijk werkloos. Mensen die langer dan 6 maanden een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk als passende arbeid accepteren. Nu is dat 1 jaar. Mensen gaan -werkend- altijd meer verdienen dan dat ze als WW-uitkering ontvangen. Aan het werk gaan vanuit een WW-uitkering wordt altijd lonend.

De maximale duur van de WW-uitkering wordt van 1 januari 2016 tot 2019 gefaseerd teruggebracht van 38 maanden naar 2 jaar (24 maanden). Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkering na 24 maanden te verlengen tot 38 maanden, mits dat door partijen zelf bekostigd wordt. Aangezien werkgevers en werknemers een financieel belang hebben bij een korte WW-uitkering, zullen tevens afspraken worden gemaakt over outplacement en van-werk-naar-werk begeleiding om de WW-duur zo kort mogelijk te houden.  

Overig nieuws