Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Transitievergoeding 2015 in plaats van ontslagvergoeding

De transitievergoeding (onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid) treedt per 1 juli 2015 in werking. Doel van de regering is het beperken van de hoogte van ontslagvergoedingen. Voor de werkgever leidt dit tot lagere personeelslasten, hetgeen het in dienst nemen van personeel aantrekkelijker zou moeten maken.

Transitievergoeding is bedoeld voor van werk naar werk-trajecten en opleiding

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de financiële gevolgen van ontslag én als financiële steun om de overstap naar een andere baan te organiseren. De transitievergoeding is vrij besteedbaar. De bruto transitievergoeding kan gebruikt worden voor outplacement, scholing of begeleiding naar ander werk. Als de transitievergoeding naar prive wordt overgemaakt, moet belasting worden betaald.

Recht op transitievergoeding bij minimaal 2 jaar dienstverband

De transitievergoeding komt beschikbaar als de dienstbetrekking eindigt door opzegging van de werkgever (na toestemming van UWV of door ontbinding door de kantonrechter), zowel bij een tijdelijk als een vast contract.

Hoogte transitievergoeding

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar voor de periode na de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000, of maximaal het jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000.

Onder het maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Niet meegeteld worden het werkgeversaandeel pensioenpremie, auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie, en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten.

Transitievergoeding berekenen

Kantonrechtersformule berekenen

Vijftig plussers ontvangen hogere transitievergoeding tot 2020

Voor vijftig plussers is een overgangsregeling transitievergoeding getroffen, omdat zij moeilijker een nieuwe baan vinden dan jongere werknemers. Vijftigplussers die ten minste tien jaar bij de werkgever in dienst zijn, krijgen tot 2020 een transitievergoeding van één maand over de dienstjaren dat zij na hun 50e in dienst zijn. Deze overgangsregeling geldt niet voor kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Mkb-werkgevers betalen tot 2020 lagere transitievergoeding

Kleine mkb-werkgevers zijn vanaf juli 2015 een lagere transitievergoeding verschuldigd op basis van een tijdelijke overbruggingsregeling tot 2020. Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren van voor die datum worden niet meegenomen in de transitievergoeding. De regeling geldt voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en alleen als het ontslag voortvloeit uit de slechte financiële situatie van de werkgever. 

Bovenop de transitievergoeding een ontslagvergoeding ontvangen ?  

Alleen in speciale situaties kan de kantonrechter de werknemer een ontslagvergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Er moet dan sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep en cassatie mogelijk.

Nieuwsbrief ontslagrecht 2016

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over transitievergoeding en ontslagrecht 2016?

Ontslagvergoeding nieuws

Wilt u weten wat de financiele consequenties van ontslag zijn ?

Financiele advies ontslag
Mogelijkheden transitievergoeding 2016

Overig nieuws