Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv bedrijfsbezoek

In eerdere nieuwsberichten hebben wij gemeld dat de Belastingdienst een stamrecht project is gestart. De Belastingdienst vergroot hiermee het toezicht op bestaande en nieuw opgerichte stamrecht bv’s. Als u overweegt een stamrecht bv op te richten, adviseren wij u dit te lezen en ons boek stamrecht bv aan te vragen.

Bestaande stamrecht bv wordt bezocht door inspecteur van de Belastingdienst 
Voor bestaande stamrecht bv's kan de inspecteur een bedrijfsbezoek afleggen. De inspecteur controleert en legt de bevindingen vast in een rapport. In het rapport staan aanbevelingen die uitgevoerd moeten worden als de stamrecht bv de regels niet correct of volledig toepast. Doel van het bedrijfsbezoek is het verstrekken van inlichtingen over de fiscale regelgeving en het wijzen op de administratieve verplichtingen van de stamrecht bv. Tijdens het bedrijfsbezoek worden meestal geen aangiften beoordeeld en wordt ook de administratie niet onderzocht. Belangrijk is dat u uw stamrecht bv fiscaal en administratief op orde heeft, zodat u kunt aantonen dat u de regels opvolgt. Tijdens het bedrijfsbezoek controleert de inspecteur van de Belastingdienst onder andere op de volgende onderdelen:

Stamrechtovereenkomst
Op grond van de stamrechtvrijstelling (artikel 11-1-g van de Wet op de Loonbelasting) mag een ontslagvergoeding zonder belastingheffing overgemaakt worden naar een stamrecht bv. Getoetst wordt of de goedkeurende verklaring van de Belastingdienst aanwezig is in het dossier. Beoordeeld wordt ook of er binnen de stamrechtvennootschap activiteiten worden verricht.

Kostenopslag en oprenting
Gekeken wordt of de kostenopslag en de oprenting correct in de jaarrekening wordt verwerkt. Oprenting kan berekend worden aan de hand van het gemiddelde U-rendement.

Sparen of beleggen met de stamrecht gelden
Gekeken wordt of de gelden van de ontslaguitkering liquide zijn (sparen) of worden belegd.

Leningen aan dga moeten op zakelijke basis
In de aankondiging van het stamrecht project is aan dit onderwerp veel aandacht besteed. In het bedrijfsbezoek wordt gekeken of in de kredietovereenkomsten voldoende zekerheid is opgenomen.  Een positieve/negatieve hypotheekverklaring (bij een hypotheek verstrekt aan prive) biedt volgens de Belastingdienst onvoldoende zekerheid voor de stamrecht bv. Volgens de Belastingdienst heeft deze verklaring geen derdenwerking (niet notarieel en niet geregistreerd) en kan er daarom geen waarde aan worden gehecht. Banken nemen er ook geen genoegen mee. Een stamrecht bv moet handelen als een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld zoals een bank. Mocht een stamrecht bv een positieve/negatieve hypotheekverklaring gebruiken, dan zal de Belastingdienst verlangen dat deze vervangen wordt door een notariele hypotheekakte.

Rekening courant leningen voor stamrecht bv opgericht voor 1 oktober 2012
Dit geldt voor stamrecht bv's die vóór 1 oktober 2012 zijn opgericht. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat geen rente berekend hoeft te worden als het saldo van de rekening-courantverhouding tussen bv en dga gedurende het jaar niet hoger is dan €17.500. Echter, deze regeling is niet van toepassing als de directeur-grootaandeelhouder het gestorte aandelenkapitaal (€18.000,-) na oprichting naar prive heeft teruggestort. Voor invoering van de flex stamrecht bv was dit een gebruikelijke routing. Bij een dergelijke vordering (van € 18.000,-) moet een leenovereenkomst worden opgemaakt met een rentepercentage, een aflossingsschema en een zekerheid (dat er wordt terugbetaald). Als u nu een stamrecht bv opricht, speelt bovenstaande geen rol omdat u geen (€18.000,-) aandelenkapitaal hoeft in te brengen in de stamrecht bv.

Looptijd leningen zijn belangrijk
De Belastingdienst besteedt aandacht aan de looptijd van leningen in relatie tot de datum waarop de stamrechtuitkeringen moeten plaatsvinden. Deze uitkeringen moeten uiterlijk starten op AOW-datum. Op AOW-datum moeten de leningen dan ook afgelost zijn.

Geen gebruikelijk loon voor een stamrecht bv
Elke directeur grootaandeelhouder van een bv is gebonden aan de gebruikelijk loonregeling van de Wet op de Loonbelasting. Dit bepaalt dat een directeur een minimum salaris moet ontvangen uit zijn bv. Dit is niet van toepassing op een stamrecht bv, omdat het eventuele loon voor arbeid 0 is. Let op als u ondernemersactiviteiten gaat ontplooien vanuit een stamrecht bv. Meer informatie over stamrecht bv eigen bedrijf

Periodieke uitkeringen uit stamrecht bv
Bij het starten van periodieke uitkeringen uit de stamrecht bv zal een actuariële berekening gemaakt moeten worden om de hoogte en de duur van de maandelijkse uitkeringen te bepalen. Bij de uitkeringen zal loonheffing moeten worden ingehouden.

Past een stamrecht bv bij uw situatie ? 
Voordat u kiest voor een stamrecht BV, dient u zich te realiseren dat u verplichtingen aangaat. De Belastingdienst heeft regels gesteld waaraan de stamrecht bv moet voldoen. Wilt u weten of een stamrecht BV bij u past, maak een persoonlijke afspraak stamrecht BV of doe de stamrecht bv test 

Overig nieuws